PREVOZ ZOSNULÝCH

Vybavenie úmrtia:

 1. Odovzdať preukaz poistenca na príslušnej zdravotnej poisťovni, kde bol zomretý poistený
 2. Dať potvrdiť príspevok na pohrebné pohrebnej službe, ktorá zabezpečuje pohreb a potvrdené odovzdať na Úrad práce, soc. Veci a rodiny podľa trvalého pobytu zomretého, ak vlastnil zomretý preukaz ZŤP tento taktiež odovzdať na uvedenom úrade
 3. Odovzdať preukazy – vodičský preukaz, cestovný pas
 4. Vybaviť na sociálnej poisťovní v mieste trvalého pobytu žiadateľa – vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok
 5. Žiadateľ si so sebou prinesie:
 6. a) Svoj občiansky preukaz, úmrtný list, sobášny list, výmery o dôchodku oboch manželov, pri zárobkovo činných vojenskú knižku
  b) K sirotskému dôchodku – rodné listy detí a potvrdenie o návšteve školy u stredoškolákov a vysokoškolákov

Úmrtie doma:

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
 3. Kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0904 504 498) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov:

 1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0904 504 498) pozostalými
 3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

 

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností:

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
 3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0904 504 498)
 5. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v zahraničí:

 1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0904 504 498) pozostalými)
 3. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Určovanie smrti:
Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu možno však vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.

V prípade splnomocnenia firmy Anton Dado je možné vybavenie dokladov (úmrtný list) a v prípade záujmu pohrebné služby a pohrebné obrady vykonávame aj mimo mesta Dubnica nad Váhom.